Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на главен проект заизградба на поврзувачки пат на
Осоговските планиникои ќе ги поврзува Oпштините
М.Каменица, Кочани, Пробиштип, Кратово и Крива Паланка
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.107.000
2 Изработка на физибилити Студија со идејни проекти за изградба
на мали акумулации во месноста Арамиска чешма, Кочани
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.000.000
3 Сигнализација и сигналистика на туристичките локалитети
во микрорегионот Пијанец-Малеш, Делчево
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
977.600
4 Изготвување на техничка документација за патниот правец
с.Видовиште, Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.033.200
5 Изработка на основен изведбен проект за пречистителна станица
за фекални води за с.Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
498.150
6 Изработка на физибилити Студија и урбанистички проект за изградба
на мини акумулација на Косевичка река
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
2.800.000
7 Изградба на еко патека за поврзување на с.Лесново и с.Пантелеј Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.974.086
8 Изградба на колекторски систем вос.Митрашинци Центар за развојна
источниот плански
– Штип
3.000.000
9 Асфалтирање на патен правец с.Пантелеј-с.Рајчани
со поврзување со Турско Рударе
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
8.441.922
Вкупно средства: 20.831.958
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изградба на тротоари долж регионалниот пат Р-402 Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.929.891
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
за економска индустриска зона во местото викано “Клисура”
Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.802.655
3 Реконструкција на локален пат Гостивар-Балиндол Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
4.509.062
4 Водоснабдување (Дистрибутивна мрежа) за с. Скудриње Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.585.420
5 Зајакнување на капацитетите (обуки) на Центарот за развој Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.103.600
6 Водоводна мрежа во с. Раотинце Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.672.903
7 Локален пат (Реконструкција на постоечки пат) с. Гугурница Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.529.981
Вкупно средства: 16.133.512
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на локални планови како основа за воспоставување на
регионален систем за управување со отпад
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.500.000
2 Студија за оптимално искористување на геотермалните води
за развој на туризмот и земјоделство
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
1.700.000
3 Студија за потербите од идни инвестиции во водоводна и
канализационаинфраструктурасо критериуми за
приоритизација на инвестициитеи системи на управување
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
3.000.000
4 Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста во регионотпреку изработка на техничка документација
за патна инфраструктура и преку мапирање напостечката и
анализа на потребите од идна патна инфр.
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
6.180.000
5 Создавање на предуслови за повисок квалитет на живот: студија и
технички документации за подобра искористеност на
социјалната инфраструктура
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.900.000
6 Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот (спорт) Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
8.423.986
Вкупно средства: 24.703.986
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Ревизија на главен проект за изградба на брана Конско
со придружни објекти
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
456.000
2 Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранско Езеро
-Стар Дојран
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
13.535.872
3 Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите
на реката
“Смилјанска”, за дотур на вода во акумулација на брана
Мантово
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
707.505
4 Интегриран пристап во развој на туризмот Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.076.632
Вкупно средства: 15.776.004
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Студија за решавање на проблемот со отпадни води Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.908.584
2 Модернизација и доизградба на регионален патен правец Р-415
Бошков мост-Извор(техничка документација)
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
13.091.710
3 Промоција на земјоделски и млечни производи Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.441.200
Вкупно средства: 18.441.494
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Развој на транзитниот и алтернативниот туризам Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
14.362.340
2 Дефинирање и промоција на конкурентни земјоделски производи
-брендови
Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
2.498.440
Вкупно средства: 16.860.780
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Институционална надградба за координација и поддршка на
бизнис активноститево Пелагонискиот регион
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
9.538.650
Вкупно средства:
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Локален пат Мотел “Китка” Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
9.523.616
Вкупно средства: 9.523.616

Вкупно средстваза финансирање на проекти
заразвој на планските региони за 2009 година: 131.810.000 денари

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети Николе 1.149.759
2 Водоснабдување во с. Ќесендре Општина Кавадарци 555.780
3 Реконструкција на дел од водоводна
мрежа во с. Конопиште-Горно Маало
Општина Кавадарци 648.211
Вкупно средства 2.353.750
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Асфалтирање на пат с. Бели – манастир Св. Илија (Дабот) Општина Кочани 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на детален урбанистички план за мали индустриски
зони во с.Вевчани
Општина Вевчани 307.500
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Пополжани Општина Другово 200.000
3 Доизградба на локален пат с. Сливово Општина Дебарца 1.846.250
Вкупно средства 2.353.750
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на фекална канализација за с. Оризаре Општина Липково 1.481.995
2 Изградба на мал мост на Радибушка река Општина Ранковце 480.000
3 Изработка на техничка документација за локален пат Орах-Дренак Општина Старо
Нагоричане
391.755
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Пробивање на туристичко рекреативна патека Дојран-Паљурци Општина Стар Дојран 659,950
2 Фекална канализација с. Дедино Општина Конче 1.667.050
Вкупно средства > 2.353.750
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за локален пат Сопиште-Усје Општина Сопиште 800.000
2 Локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.553.750
Вкупно средства > 2.353.750
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Локален пат за с. Ломница Општина Врапчиште 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција на локален пристапен пат до с. Големо Коњари Општина Прилеп 615.000
2 Изградба на хлорна станица во с. Дебреште Општина Долнени 1.400.000
Вкупно средства 2.015.000

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 18.481.250 ден.

Склучени Договори за реализација на проекти

Договорите за реализација на проекти

На ден 05/04/2015 година, во просториите на Бирото за регионален развој се потпишаа договорите за реализација на проекти за 2015 година помеѓу Бирото, претставувано од директорот Џемаил Елмази,  и  раководителите на Центрите за развој  на 8-те плански региони на Република Македонија.