Проекти за развој на планските региони во 2011 година

проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1

Изработка на проектна документација за каналски систем “Скопско Поле”

Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
503.832
2 Изработка на студија за мапариње и промоција на природното и
културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.481.528
3 Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен
водовод на веќе постоечкиот азбестен (Цементара Усје до Драчево)
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.007.885
4 WEB ГИС апликација за поддршка на стратешкото планирање
во Скопскиот плански регион и следење на достигнувањатапри
реализација на стратешките цели
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.402.813
5 Мапирање на инвестиционите потенцијали Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
937.083
6 Изработка на проектна документација за улица
локален пат “Александар Урдаревски”
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
611.128
Вкупно средства: 5.944.268
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција и санација на локален патен правец клучка Карбино на М-6
(Струмица-Штип) до населено место Добрашинце
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
6.034.151
2 Формирање на регионален центар за сертификација во
Југоисточен плански регион
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
2.223.108
3 Уредување на просторот околу Смоларски водопад во
зоната на активно управување
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.587.934
Вкупно средства: 9.845.193
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за изградба на пат од населено место
Заположани, Oпштина Долнени до населено место Славеј,
Oпштина Крушевo
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
982.000
2 Изработка на комплетна техничка документација за
реконструкција на зоолошката градина во Битола
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
2.962.000
3 Изработка на техничка документација за изградба
напаркинг за сточен пазар во Кривогаштани
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
582.000
4 Изработка на студија за поврзување и промоција на манастирскиот туризам
на Баба планина (општина Битола и општина Ресен)
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.112.000
5 Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп
(го покрива регионот на Прилеп, Кривогаштани и Долнени) и опрема з
а волонтерските единици
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
3.562.000
6 Втора фаза за изградба на хлорна станица во с. Дебриште Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.968.000
Вкупно средства: 11.168.000
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Физибилити студија за одведување на отпадните води
од Градиште до СВ. Наум
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
2 Поставување мерен пункт за емисијата на гасови и загадувањето на воздухот
од ТЕЦ “Осломеј” и изработка на студија со предлог-мерки
за заштита од загаденоста на воздухот
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.353.980
3 Селектирање на отпад и набавка на садови за дванаесет општини од
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
4.697.585
4 Изработка на технички проект за фекална канализација за
Велешта(дел), Вевчани, Подгорци, Октиси, Долна Белица
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
5 Организирање каравани со фолклорни групи, презентација на
традиционалната храна и носии, етно претстави, спортски настани во 12-те општини
одЈугозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.627.833
6 Набавка на опрема за детектирање на губиток на водите во
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.650.248
Вкупно средства: 12.074.294
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Проект за регулација на коритото на река Речица с. Г. Речица – Тетово Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
“Индустриско стопанска зона” с. Врапчиште
Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
3 Доводен цевковод за водоснабдување на с. Дебреше- Општина Гостивар Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
4 Изградба на фекална канализациона мрежа во н.м Желино Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
5 Изработка на просторен план *(урбанистичка документација) за с. Доброште Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
Вкупно средства: 12.074.294
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Промоција на Вардарскиот регион како атрактивна бизнис-дестинација
со акцент на промоција на стопанските зони во Вардарскиот плански регион
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
5.711.972
2 Изработка на физибилити студија за утврдување на потенцијалите на регионот
за искористување на обновливи извори на енергија
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
3.376.729
3 Физичките активности во функција на здрав ментален развој на децата од
предучулишна возраст
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.971.864
4 Зголемена енергетска ефикасност со заштеда на електрична енергија
во јавните установи со акцент на училишта од Општините во регионот
Фаза 1: изработка на техничка документација
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.478.124
Вкупно средства: 12.538.689
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Студија за развој на ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.911.672
2 Студија за формирање на регионален репроцентар во поддршка на сточарството Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
693.189
3 Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.995.641
4 Културен туризам-минатото во поддршка на идниот развој на регионот Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
6.402.583
Вкупно средства: 13.003.085
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Создавање услови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста ворегионот преку изработка натехничка
документација за патна инфраструктура
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
6.401.945
2 Изработка на проектна документација за регионално
водоснабдување на Општина Липково и Куманово
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.944.694
3 Проектна документација за гасификација на Општините Кратово и Крива Паланка Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.071.305
Вкупно средства: 15.417.944

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на планските региони: 92.065.766 денари