Проекти за развој на селата во 2011 година

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1
Физибилити студија за изградба на систем изградба на систем за

одведување и пречистување на отпадни води за седум територијално
поврзани села и индустриска зона Овче Поле

Општина Свети Николе 401.050,00
2 Довршување на фекална канализација во с. Бистранци Општина Демир Капија 1.242.981,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на локален пат отклон Р-208 до Букоравенска маала во с. Саса Општина Македонска
Каменица
714.618,00
2 Асфалтирање на улица АСНОМ во с. Оризари Општина Кочани 929.413,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Подобрување на водоснабдување во с. Делогожда Општина Струга 1.206.837,55
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Србјани Општина Другово 437.193,95
Вкупно средства: 1.644.031,50
СЕВЕРОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на проект за фекална канализација с. Oризаре Општина Липково 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на Пропусти во с. Петралинци и с. Моноспитово Општина Босилово 810.116,72
2 Изградба на спореден пат с. Банице – с. Вељуса Општина Струмица 548.479,57
3 Хортикултурно и партерно уредување на дворната површина
Детска градинка во село Негорци
Општина Гевгелија 285.435,21
Вкупно средства: 1.644.031,50
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на резервоар за вода за пиење во с. Нераште ОпштинаТеарце 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Водоснабдување на н.м. Подмол, изградба на потисен цевковод 3 фаза Општина Прилеп 250.000,00
2 Мала брана водопоило во с. Маково Општина Новаци 610.202,00
3 Изградба на канализационен систем во н.м. Црнилиште Општина Долнени 783.829,50
Вкупно средства: 1.644.031,50

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 13.152.252 ден.