ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

web.javen povik

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2013 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2012 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2010 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2009 ГОДИНА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА ЗА 2009 ГОДИНА

 

Проекти за развој на планските региони во 2011 година

проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1

Изработка на проектна документација за каналски систем “Скопско Поле”

Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
503.832
2 Изработка на студија за мапариње и промоција на природното и
културно-историско наследство во Скопскиот плански регион
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.481.528
3 Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен
водовод на веќе постоечкиот азбестен (Цементара Усје до Драчево)
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.007.885
4 WEB ГИС апликација за поддршка на стратешкото планирање
во Скопскиот плански регион и следење на достигнувањатапри
реализација на стратешките цели
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
1.402.813
5 Мапирање на инвестиционите потенцијали Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
937.083
6 Изработка на проектна документација за улица
локален пат “Александар Урдаревски”
Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
611.128
Вкупно средства: 5.944.268
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција и санација на локален патен правец клучка Карбино на М-6
(Струмица-Штип) до населено место Добрашинце
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
6.034.151
2 Формирање на регионален центар за сертификација во
Југоисточен плански регион
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
2.223.108
3 Уредување на просторот околу Смоларски водопад во
зоната на активно управување
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.587.934
Вкупно средства: 9.845.193
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за изградба на пат од населено место
Заположани, Oпштина Долнени до населено место Славеј,
Oпштина Крушевo
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
982.000
2 Изработка на комплетна техничка документација за
реконструкција на зоолошката градина во Битола
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
2.962.000
3 Изработка на техничка документација за изградба
напаркинг за сточен пазар во Кривогаштани
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
582.000
4 Изработка на студија за поврзување и промоција на манастирскиот туризам
на Баба планина (општина Битола и општина Ресен)
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.112.000
5 Набавка на опрема за ТППЕ Прилеп
(го покрива регионот на Прилеп, Кривогаштани и Долнени) и опрема з
а волонтерските единици
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
3.562.000
6 Втора фаза за изградба на хлорна станица во с. Дебриште Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
1.968.000
Вкупно средства: 11.168.000
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Физибилити студија за одведување на отпадните води
од Градиште до СВ. Наум
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
2 Поставување мерен пункт за емисијата на гасови и загадувањето на воздухот
од ТЕЦ “Осломеј” и изработка на студија со предлог-мерки
за заштита од загаденоста на воздухот
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.353.980
3 Селектирање на отпад и набавка на садови за дванаесет општини од
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
4.697.585
4 Изработка на технички проект за фекална канализација за
Велешта(дел), Вевчани, Подгорци, Октиси, Долна Белица
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
872.324
5 Организирање каравани со фолклорни групи, презентација на
традиционалната храна и носии, етно претстави, спортски настани во 12-те општини
одЈугозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.627.833
6 Набавка на опрема за детектирање на губиток на водите во
Југозападен плански регион
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
1.650.248
Вкупно средства: 12.074.294
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Проект за регулација на коритото на река Речица с. Г. Речица – Тетово Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
“Индустриско стопанска зона” с. Врапчиште
Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
3 Доводен цевковод за водоснабдување на с. Дебреше- Општина Гостивар Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
4 Изградба на фекална канализациона мрежа во н.м Желино Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
5 Изработка на просторен план *(урбанистичка документација) за с. Доброште Центар за развој на
полошки
планскирегион
– Тетово
2.414.859
Вкупно средства: 12.074.294
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Промоција на Вардарскиот регион како атрактивна бизнис-дестинација
со акцент на промоција на стопанските зони во Вардарскиот плански регион
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
5.711.972
2 Изработка на физибилити студија за утврдување на потенцијалите на регионот
за искористување на обновливи извори на енергија
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
3.376.729
3 Физичките активности во функција на здрав ментален развој на децата од
предучулишна возраст
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.971.864
4 Зголемена енергетска ефикасност со заштеда на електрична енергија
во јавните установи со акцент на училишта од Општините во регионот
Фаза 1: изработка на техничка документација
Центар за развој на
вардарскиот
планскирегион
– Велес
1.478.124
Вкупно средства: 12.538.689
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Студија за развој на ски центар Пониква на Осогово со идејни решенија Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.911.672
2 Студија за формирање на регионален репроцентар во поддршка на сточарството Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
693.189
3 Етно-културен туризам во функција на регионалниот раст Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
2.995.641
4 Културен туризам-минатото во поддршка на идниот развој на регионот Центар за развој на
источниот плански
регион – Штип
6.402.583
Вкупно средства: 13.003.085
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Создавање услови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста ворегионот преку изработка натехничка
документација за патна инфраструктура
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
6.401.945
2 Изработка на проектна документација за регионално
водоснабдување на Општина Липково и Куманово
Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.944.694
3 Проектна документација за гасификација на Општините Кратово и Крива Паланка Центар за развој на
североисточниот
планскирегион
– Куманово
4.071.305
Вкупно средства: 15.417.944

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на планските региони: 92.065.766 денари

Проекти за развој на селата во 2011 година

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

 

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1
Физибилити студија за изградба на систем изградба на систем за

одведување и пречистување на отпадни води за седум територијално
поврзани села и индустриска зона Овче Поле

Општина Свети Николе 401.050,00
2 Довршување на фекална канализација во с. Бистранци Општина Демир Капија 1.242.981,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на локален пат отклон Р-208 до Букоравенска маала во с. Саса Општина Македонска
Каменица
714.618,00
2 Асфалтирање на улица АСНОМ во с. Оризари Општина Кочани 929.413,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Подобрување на водоснабдување во с. Делогожда Општина Струга 1.206.837,55
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Србјани Општина Другово 437.193,95
Вкупно средства: 1.644.031,50
СЕВЕРОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на проект за фекална канализација с. Oризаре Општина Липково 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на Пропусти во с. Петралинци и с. Моноспитово Општина Босилово 810.116,72
2 Изградба на спореден пат с. Банице – с. Вељуса Општина Струмица 548.479,57
3 Хортикултурно и партерно уредување на дворната површина
Детска градинка во село Негорци
Општина Гевгелија 285.435,21
Вкупно средства: 1.644.031,50
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на резервоар за вода за пиење во с. Нераште ОпштинаТеарце 1.644.031,50
Вкупно средства: 1.644.031,50
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Водоснабдување на н.м. Подмол, изградба на потисен цевковод 3 фаза Општина Прилеп 250.000,00
2 Мала брана водопоило во с. Маково Општина Новаци 610.202,00
3 Изградба на канализационен систем во н.м. Црнилиште Општина Долнени 783.829,50
Вкупно средства: 1.644.031,50

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 13.152.252 ден.

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година

Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби предложени со
Предлог Програмите за регионален развој во 2011 година
26.304.505
Ред. Бр. Име на проектот Општина
подносител
на проектот
Поени Вредност
на проектот
Сопствено
учество
Побарани
средства
(денари)
Одобрени
средства
во денари
1 Изградба на крак до детско летувалиште “Плачковица” Радовиш 33,50 7.713.006,00 2.278.943 5.434.063,00 2.206.498
2 Инфраструктурна основа за развој на рурален туризам
во с. Габрово
Струмица 33,00 3.397.197,00 1.500.000,00 1.897.197,00 770.356
3 Изградба на транзитен цевковод за фекална канализација
во с. Ложани, Биџево, Ново Село, Ливада, Делогожди, Џепин
Струга 33,00 10.327.355,00 5.230.000,00 5.097.335,00 2.069.770
4 Изградба на канализациона мрежа за с. Каратманово Лозово 33,00 7.238.214,10 3.852.008,50 3.386.205.60 1.374.967
5 Реконструкција на локален пат Мралино-Петровец Илинден 30,75 3.768.320,00 564.198,00 3.197.122,00 1.298.189
6 Продоложување со изградба на нов довод за водоснабдување
во с. Пирок
Боговиње 29,50 5.227.587,67 1.254.621,00 3.972.966.67 1.613.221
7 Фекална канализација с. Нивичани Кочани 29,00 2.070.232,00 207.023,00 1.863.209,00 756.555
8 Изградба на локален пат низ с. Црвивци 2 фаза Осломеј 28,50 3.096.615,00 310.000,00 2.786.615,00 1.131.503
9 Изградба на водоснабдителен систем во с. Острец Битола 28,00 5.466.678,00 1.965.678,00 3.500.000,00 1.421.173
10 Довршување на колектор за отпадни води во с. Габрово Делчево 28,00 5.394.287,40 1.560.467,00 3.833.820,00 1.556.720
11 Изработка на проект за реконструкција на локален водовод
во с. Цер
Другово 27,75 175.120,00 35.024,00 140.096,00 140.096
12 Изградба на систем за одведување на фекални отпадни
води за с. Враништа
Струга 27,75 6.058.275,00 2.085.275,00 4.000.000,00 1.624.197
13 Изградба на улица “Баскалска”, с. Двориште Берово 27,50 2.303.490,00 483.700,00 1.819.790,00 738.925
14 Изградба на фекална канализација с. Спанчево Чешиново
Облешево
27,50 33.941.394,00 3.394.139,40 30.547.254,60 *2.436.296
15 Изградба на фекална канализација во с. Отља Липково 27,25 6.907.074,00 907.074,00 6.000.000,00 2.436.296
16 Партнерно уредување на плоштад во н.м. Пласница Пласница 26,75 4.867.960,00 243.394,00 4.624.562,00 1.877.801
17 Изградба на таложник во м.в. Црни Врв во с. Приковци Кратово 26.75 4.630.647,00 420.000,00 4.210.647,00 1.709.731
18 Изградба на дел од локален пат с. Градошорци-с. Едрениково Василево 26.75 2.675.680,70 668.920,00 2.006.760,70 814.844
19 Мала акумулација – водопоило за стока во с. Брод Новаци 26,75 1.007.785,00 201.228,00 806.228,00 327.368
* Проектот под реден број 14 е валоризиран со стартна основа од 6.000.000 денари, а потоа средствата се пропорционално распределени на сите 19 проекти

Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година

Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доуредување на Габровските водопади , с. Габрово Општина Струмица 659,950
2 Водоснабдување за с.Челиковци-Долно Срогомиште и Колибари Општина Зајас 821,032
3 Изградба на локални улици во 5 села Општина Новаци 2,327,684
4 Чистење на главен канал и секундарна каналска мрежа Општина Илинден 2,144,360
5 Резервоар за с. Нераште Општина Теарце 2,800,000
6 Главен колектор за отпадни води, с. Брвеница Општина Брвеница 6,191,570
7 Доводен цевковод во с. Лабуништа Општина Струга 3,438,745
8 Изградба на улица во с.Колешино Општина Ново Село 1,929,192
9 Ископ на канал за с. Радово Општина Босилово 270,000
10 Проширување и реконструкција на водоснабдителен систем во с. Доброште Општина Теарце 2,450,000
11 Реконструкција на каптажа и зафат на нови извори во с. Висока Маала Општина Василево 212,600
12 Измени и дополнување на тех.документација за водовод и канализација за селата,Палатица, Требош и Озормиште Општина Желино 1,218,507
13 Реконструкција на локален пат за с. Будаково Општина Могила 1,365,815
14 Изградба на фекална канализација (Лев колектор) и пречистителна станица за отпадни води с.Црник Општина Пехчево 2,406,883
15 Чистење на диви депонии во с.Куратица Општина Охрид 159,050
16 Изработка на техничка документација за фекална канализација во с. Трсино Општина Виница 255,000
17 Изградба на мост на река Суводолица во с.Пласница Општина Пласница 1,175,050
18 Довршување на канализационата мрежа во с. Габрово Општина Делчево 1,599,211
19 Партерно уредување на зелен пазар во с. Кривогаштани Општина Кривогаштани 665,251
20 Изградба на локален пат с. Шутово Општина Осломеј 2,670,100
21 Фекална канализација за ул. Никола Карев с.Дојран Општина Дојран 847,000
22 Водоводна мрежа од Шум до с.Франгово Општина Струга 2,053,000
Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби 37,660,000

Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на главен проект заизградба на поврзувачки пат на
Осоговските планиникои ќе ги поврзува Oпштините
М.Каменица, Кочани, Пробиштип, Кратово и Крива Паланка
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.107.000
2 Изработка на физибилити Студија со идејни проекти за изградба
на мали акумулации во месноста Арамиска чешма, Кочани
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.000.000
3 Сигнализација и сигналистика на туристичките локалитети
во микрорегионот Пијанец-Малеш, Делчево
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
977.600
4 Изготвување на техничка документација за патниот правец
с.Видовиште, Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.033.200
5 Изработка на основен изведбен проект за пречистителна станица
за фекални води за с.Зрновци
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
498.150
6 Изработка на физибилити Студија и урбанистички проект за изградба
на мини акумулација на Косевичка река
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
2.800.000
7 Изградба на еко патека за поврзување на с.Лесново и с.Пантелеј Центар за развојна
источниот плански
– Штип
1.974.086
8 Изградба на колекторски систем вос.Митрашинци Центар за развојна
источниот плански
– Штип
3.000.000
9 Асфалтирање на патен правец с.Пантелеј-с.Рајчани
со поврзување со Турско Рударе
Центар за развојна
источниот плански
– Штип
8.441.922
Вкупно средства: 20.831.958
ПОЛОШКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изградба на тротоари долж регионалниот пат Р-402 Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.929.891
2 Изработка на урбанистички план вон населено место
за економска индустриска зона во местото викано “Клисура”
Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.802.655
3 Реконструкција на локален пат Гостивар-Балиндол Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
4.509.062
4 Водоснабдување (Дистрибутивна мрежа) за с. Скудриње Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.585.420
5 Зајакнување на капацитетите (обуки) на Центарот за развој Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.103.600
6 Водоводна мрежа во с. Раотинце Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
2.672.903
7 Локален пат (Реконструкција на постоечки пат) с. Гугурница Центар за развој на
полошкиот плански
регион – Тетово
1.529.981
Вкупно средства: 16.133.512
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Изработка на локални планови како основа за воспоставување на
регионален систем за управување со отпад
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.500.000
2 Студија за оптимално искористување на геотермалните води
за развој на туризмот и земјоделство
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
1.700.000
3 Студија за потербите од идни инвестиции во водоводна и
канализационаинфраструктурасо критериуми за
приоритизација на инвестициитеи системи на управување
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
3.000.000
4 Создавање на предуслови за рурален развој, развој на туризмот и
мобилноста во регионотпреку изработка на техничка документација
за патна инфраструктура и преку мапирање напостечката и
анализа на потребите од идна патна инфр.
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
6.180.000
5 Создавање на предуслови за повисок квалитет на живот: студија и
технички документации за подобра искористеност на
социјалната инфраструктура
Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
2.900.000
6 Создавање на предуслови за основа за развој на туризмот (спорт) Центар за развој на
североисточен
планскирегион
– Куманово
8.423.986
Вкупно средства: 24.703.986
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Ревизија на главен проект за изградба на брана Конско
со придружни објекти
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
456.000
2 Ревитализација на дел од крајбрежјето на Дојранско Езеро
-Стар Дојран
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
13.535.872
3 Изработка на идеен проект за зафаќање на дел од водите
на реката
“Смилјанска”, за дотур на вода во акумулација на брана
Мантово
Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
707.505
4 Интегриран пристап во развој на туризмот Центар за развој на
југоисточен
планскирегион
– Струмица
1.076.632
Вкупно средства: 15.776.004
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Студија за решавање на проблемот со отпадни води Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.908.584
2 Модернизација и доизградба на регионален патен правец Р-415
Бошков мост-Извор(техничка документација)
Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
13.091.710
3 Промоција на земјоделски и млечни производи Центар за развој на
југозападен
планскирегион
– Струга
2.441.200
Вкупно средства: 18.441.494
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Развој на транзитниот и алтернативниот туризам Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
14.362.340
2 Дефинирање и промоција на конкурентни земјоделски производи
-брендови
Центар за развој на
вардарски
планскирегион
– Велес
2.498.440
Вкупно средства: 16.860.780
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Институционална надградба за координација и поддршка на
бизнис активноститево Пелагонискиот регион
Центар за развој на
пелагонискиот
планскирегион
– Битола
9.538.650
Вкупно средства:
СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред.
Бр.
Име на проектот Корисник на
средствата
Одобрени
средства
1 Локален пат Мотел “Китка” Центар за развој на
скопскиот
планскирегион
– Гази Баба
9.523.616
Вкупно средства: 9.523.616

Вкупно средстваза финансирање на проекти
заразвој на планските региони за 2009 година: 131.810.000 денари

Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009

ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети Николе 1.149.759
2 Водоснабдување во с. Ќесендре Општина Кавадарци 555.780
3 Реконструкција на дел од водоводна
мрежа во с. Конопиште-Горно Маало
Општина Кавадарци 648.211
Вкупно средства 2.353.750
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Асфалтирање на пат с. Бели – манастир Св. Илија (Дабот) Општина Кочани 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОЗАПАДЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на детален урбанистички план за мали индустриски
зони во с.Вевчани
Општина Вевчани 307.500
2 Изработка на проект за фекална канализација с. Пополжани Општина Другово 200.000
3 Доизградба на локален пат с. Сливово Општина Дебарца 1.846.250
Вкупно средства 2.353.750
СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изградба на фекална канализација за с. Оризаре Општина Липково 1.481.995
2 Изградба на мал мост на Радибушка река Општина Ранковце 480.000
3 Изработка на техничка документација за локален пат Орах-Дренак Општина Старо
Нагоричане
391.755
Вкупно средства 2.353.750
ЈУГОИСТОЧЕНПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Пробивање на туристичко рекреативна патека Дојран-Паљурци Општина Стар Дојран 659,950
2 Фекална канализација с. Дедино Општина Конче 1.667.050
Вкупно средства > 2.353.750
СКОПСКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Изработка на техничка документација за локален пат Сопиште-Усје Општина Сопиште 800.000
2 Локален пат с. Шишево – с. Грчец Општина Сарај 1.553.750
Вкупно средства > 2.353.750
ПОЛОШКИПЛАНСКИ РЕГИОН
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Локален пат за с. Ломница Општина Врапчиште 2.353.750
Вкупно средства 2.353.750
ПЕЛАГОНИСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН
Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства
1 Реконструкција на локален пристапен пат до с. Големо Коњари Општина Прилеп 615.000
2 Изградба на хлорна станица во с. Дебреште Општина Долнени 1.400.000
Вкупно средства 2.015.000

Вкупно средства за финансирање на проекти за развој на селата – 18.481.250 ден.