Почетна

 

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
Read more.
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ЗА РАЗВОЈ НА ПОДРАЧЈАТА СО СПЕЦИФИЧНИ РАЗВОЈНИ ПОТРЕБИ И ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛАТА
Read more.
Проекти за развој на планските региони во 2011 година
проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година   СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Ред. Бр.
Read more.
Проекти за развој на селата во 2011 година
Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година   ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Ред. Бр. Име
Read more.
Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2011 година
Листа на проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби финасирани од Буџетот на РМ во 2011 година Вкупно
Read more.
Проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби во 2009 година
Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства 1 Доуредување на Габровските водопади , с. Габрово Општина Струмица
Read more.
Проекти за развој на планските региони финасирани од Буџетот на РМ во 2009 година
ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН Ред. Бр. Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства 1 Изработка на главен проект заизградба на
Read more.
Проекти за развој на селата финасирани од Буџетот на РМ во 2009
ВАРДАРСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН Име на проектот Корисник на средствата Одобрени средства 1 Доизградба на водовод во с. Мустафино Општина Свети
Read more.
Склучени Договори за реализација на проекти
На ден 05/04/2015 година, во просториите на Бирото за регионален развој се потпишаа договорите за реализација на проекти за 2015
Read more.

Биро за регионален развој