Подзаконски акти

Одлуки

Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018 година

Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во РМ во периодот од 2009 до 2013 година

Листа бр. 1 и Листа бр 2, составен дел на одлуката за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во РМ

Одлука за поблиски критериуми и индикатори за определување на степенот на развиеност на планските региони

Одлука за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2008 до 2012 година

Одлука за распределба на средствата за рамномерен регионален развој за 2008

Одлука за определување на подрачјата со специфични развојни потреби во Република Македонија во периодот од 2014 до 2018

Листа на подрачја со специфични развојни потреби 2014-2018

Биро за регионален развој