Контакт

Адреса

Биро за регионален развој

Ул. Св. Кирил и Методиј
Поштенски Фах 520
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Тел: +389 2 3 121 350
Фах: +389 2 3 126 411

info@brr.gov.mk

Комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост

Формулар за контакт

Биро за регионален развој