Директор

direktor_s

Г-дин Џемаил Елмази

Директор на Биро за Регионален Развој

 

Биографија

 

Роден на 05.07.1959 во село Доброште – Тетово

Образование: Eкономски факултет – Приштина, 1983

Јазици: албански, македонски, француски

Работни позиции

2009 – Директор на Бирото за Регионален Развој

2004-2006 Директор во Државниот завод за индустриска сопственост

1990-2004 Управа за јавни приходи – Тетово

1984-1990 Mинисерство за Финанси – подрачна единица Тетово

Биро за регионален развој