Вработени

 

Ред.
бр.
 

Име и Презиме

 

Позиција

 

е-маил

 

Контакт  телефон

 

 

 

Рамиз Реџепи

 

Директор

 

ramiz.rexhepi@brr.gov.mk

 

Тел: 02/ 3 121 350 Секретар лок.101 Fax: 02/ 3 126 411

 

  1. СЕКТОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ
 

1.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ

 

1

Насер Исени Раководител на одделение за оперативни плански документи naser.iseni@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.108; Fax: 02/ 3 126 411
 

2

Хаќиф Исмаили Советник за подготовка на оперативни плански документи за регионален развој hakif.ismaili@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.106; Fax: 02/ 3 126 411
3 Ристе Андонов Советник за подготовка на оперативни плански документи за регионален развој riste.andonov@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.108; Fax: 02/ 3 126 411
 

4

Самир Емурлаи Соработник за прибирање податоци за проекти за развој на селата samir.emurllai@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411
 

1.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 

 

/ / / /
 

 

  1. СЕКТОР ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПРОЕКТИ И СЛЕДЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

 

 

5

Лидија Марков Помошник раководител на сектор за имплементација на проекти и следење на користењето на средствата за регионален развој lidija.markov@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.111; факс: 02/ 3 126 411
 

2.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

 

6

Ељхами Максути Советник за обработка на проекти eljhami.maksuti@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411
7 Ридван Исмаиљи Виш соработник за преглед и проверка на документација на проекти ridvan.ismaili@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411
 

2.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ, СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОЕКТИ

 

8

Арбнора Бајрами -Советник за стручно оперативна поддршка при имплементација и оценување на реализацијата на проекти за регионален развој arbnora.bajrami@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411
3.СЕКТОР ЗА ОПШТИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ
 

3.1 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

 

9

Ивана Петрова Давидовска Советник за човечки ресурси ivana.petrova@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411
 

10

Мустафа Идризи Помлад соработник mustafa.idrizi@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.109; Fax: 02/ 3 126 411
11 Драгица Стојанова Самостоен референт – архивар dragica.stojanova@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.104; Fax: 02/ 3 126 411
 

12

Аљит Фетиши Самостоен референт за евиденција на плаќањата за ПИО и ЗО alit.fetishi@brr.gov.mk Тел: 02/3121 350
 

13

Сара Камиши Виш референт –технички секретар на директорот sara.kamishi@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.108; Fax: 02/ 3 126 411
14 Фљамуре Алии Референт за персонална евиденција flamure.alii@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411
 

 

3.2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 

 

15

Газменд Лимани Советник за техничка документација gazmend.limani@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.113; Fax: 02/ 3 126 411
 

  1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
 

16

Бехаре Аљији Советник-внатрешен ревизор behare.aljii@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.105; Fax: 02/ 3 126 411
 

  1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
17 Ирена Аврамовска Раководител на одделение за финансиски прашања irena.avramovska@brr.gov.mk Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.104; Fax: 02/ 3 126 411

 

Биро за регионален развој