Вработени

Директор
Рамиз Реџепи

Тел: 02/ 3 121 350 Секретар лок.101 Fax: 02/ 3 126 411  Email

 
Сектор за проекти

Одделение  за оценување на реализација на проекти 

Арбнора Бајрами, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: arbnora.bajrami@localhost

Одделение за прибирање и оценување на проекти за регионален развој

Насер Исени, Советник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.108; Fax: 02/ 3 126 411 Email: naser.iseni@localhost

Ридван Исмаиљи, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: ridvan.ismaili@localhost

Ељхами Максути, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: eljhami.maksuti@localhost

Одделение  за следење на реализацијата на користење на средствата 

Ристе Андонов, Советник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.108; Fax: 02/ 3 126 411 Email: riste.andonov@localhost
Сектор за оперативни плански документии информациски ситем за регионален развој

Одделение за подготовка на оперативни плански документи

Хаќиф Исмаили, Советник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.106; Fax: 02/ 3 126 411 Email: hakif.ismaili@localhost

Одделение за информациски ситем за регионален развој

Фљора Мерсими, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.115; Fax: 02/ 3 126 411 Email: flora.mersimi@localhost

Весна Гоцева, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.110; Fax: 02/ 3 126 411 Email:  vesna.goceva@localhost

Одделение за подготовка на оперативни плански документи

Самир Емурлаи, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: samir.emurllai@localhost

Бехаре Гавази, Помлад референт

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.105; Fax: 02/ 3 126 411 Email: behare.gavazi@localhost

Сектор за стручно административни работи и финансиски прашања

Одделение  за стручно административни работи

Снежана Толовска, Раководител на одделение

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.106; Fax: 02/ 3 126 411 Email: snezana.tolovska@localhost

Драгица Стојанова, Самостоен референт

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.105; Fax: 02/ 3 126 411 Email: dragica.stojanova@localhost

Аљит Фетиши, Самостоен референт

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.112; Fax: 02/ 3 126 411 Email: alit.fetishi@localhost

Сара Камиши, Помлад референт-  технички секретар на директорот

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.101; Fax: 02/ 3 126 411 Email: sara.kamishi@localhost

Сами Алити, Помлад референт

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.112; Fax: 02/ 3 126 411 Email: sami.aliti@localhost

Одделение за финансиски прашања

Ирена Аврамовска, Советник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.104; Fax: 02/ 3 126 411 Email: irena.avramovska@localhost

 

Одделение за договори и јавни набавки

Лидија Марков, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.111; Fax: 02/ 3 126 411 Email: lidija.angjelovska@localhost

Газменд Лимани, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.113; Fax: 02/ 3 126 411 Email: gazmend.limani@localhost

Одделение  за управување со човечки ресурси

Ивана Петрова, Помлад соработник

Тел: 02/ 3 121 350 – Лок.101; Fax: 02/ 3 126 411 Email: ivana.petrova@localhost

Мустафа Идризи, Виш соработник – преведувач

Тел: 02/ 3 121 350 -Лок.109; Fax: 02/ 3 126 411 Email: mustafa.idrizi@localhost

Биро за регионален развој