Изградба и партерно уредување на мал плоштад СА во центарот на Вевчани